eco 2020-09-12 18:14:06 回复
已付款,请尽快发下,谢谢
jiankunwang 2020-09-12 18:58:03 回复
你的facebook账号已经发了。注意查收。
张丽 2020-09-16 11:32:04 回复
已付款,请尽快发货
jiankunwang 2020-09-16 11:37:32 回复
你的 facebook账号已经发了。
王先生 2020-09-10 14:17:22 回复
已经付款了 请尽快发货 谢谢
jiankunwang 2020-09-10 14:25:16 回复
FaceBook账号已经发了,注意查收邮件。
宋钊 2020-09-09 11:15:05 回复
已付款90元,请发货
jiankunwang 2020-09-09 11:20:36 回复
FaceBook账号已经发了,注意查收。
宋钊 2020-09-07 16:35:14 回复
已付款10元
jiankunwang 2020-09-07 16:36:49 回复
查收邮件。
yvan zhang 2020-09-03 21:06:23 回复
已付款,清發貨
jiankunwang 2020-09-03 21:08:56 回复
查收邮件。
刘新 2020-08-30 10:57:19 回复
付款了请发货
jiankunwang 2020-08-30 13:08:53 回复
查收邮件。
彭译玱 2020-08-24 17:24:10 回复
付款了26元,请尽快发货
jiankunwang 2020-08-24 17:28:49 回复
查收邮件。
彭译玱 2020-08-19 17:17:29 回复
付款了请发货
jiankunwang 2020-08-19 17:21:00 回复
已经发了。
陈浩敏 2020-08-18 19:34:36 回复
怎么还没有发货
jiankunwang 2020-08-19 10:12:51 回复
查收邮件。
张先生 2020-08-14 20:51:32 回复
已购买
jiankunwang 2020-08-14 20:53:12 回复
查收邮件。
1/4
发表留言
以下电话、手机、邮箱、qq联系方式只有网站管理员可见,不会暴露。
留言通过审核后显示。
联系我们
联系人: 唐玲 / 韩小希
电话: 028-61379947
Email: liedaoshou@qq.com
QQ: 407580195
微信: tradeb2c
微博: wmlaowang
地址: 成都市金牛区龙湖北城天街写字楼9栋8楼